Recent Publications in Music

Found 15 results
[ Author(Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is X  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
X
Xue, Ming = 薛明, Zhong guo gang qin yin yue feng ge xing cheng yu jiao xue yan jiu = 中国钢琴音乐风格形成与教学研究 . Beijing: Zhongguo shang wu chu ban she, 2015, p. 239.
Xu, Ximao = 徐希茅, Zhong guo gao xiao yin yue jiao shi pei yang xian zhuang bao gao = 中国高校音乐教师培养现状报告. Beijing: Ren min yin yue chu ban she, 2015, p. 558.
Xu, Delei = 徐德雷, Dian zi yin yue chuang zuo de shen mei zhui qiu = 电子音乐创作的审美追求 . Changchun: Jilin da xue chu ban she, 2015, p. 244.
C. Xu, Peking opera . Cambridge: Cambridge University Press, 2012, p. 130 p. :.
Xiong, Xiaoyu = 熊小玉, Cong dan yi li lun dao duo yuan hua rong he, cong ren wen chuan tong dao pu shi jia zhi: Qi er pin jiao xiang qu chuang zuo ji fa yan jiu = 从单一理论到多元化融合,从人文传统到普世价值: 齐尔品交响曲创作技法研究 . Beijing: Guang ming ri bao chu ban she, 2015, p. 239.
Xiong, Qi = 熊琦, Shu zi yin yue zhi dao: Wang luo shi dai yin yue zhu zuo quan xu ke mo shi yan jiu = 数字音乐之道: 网络时代音乐著作权许可模式研究. Beijing: Beijing da xue chu ban she, 2015, p. 264.
Xin, Xuefeng = 辛雪峰, Yi su she yu qin qiang yin le de bai nian bian qian = 易俗社与秦腔音乐的百年变迁. Beijing: Ren min yin yue chu ban she, 2015, p. 428.
Xie, Yongxiong = 谢永雄, Yin yue ren sheng: Xie yong xiong yin yue wen lun ji = 音乐人生: 谢永雄音乐文论集. Wuhan: Wuhan da xue chu ban she, 2015, p. 354.
Xiao, Wenli = 肖文礼, Sui shi jie ri ti xi zhong de gan nan ke jia yi shi yin yue yan jiu = 岁时节日体系中的赣南客家仪式音乐研究. Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015, p. 272.
Xiao, Mei = 萧梅, Da yin = 大音. 第十卷, vol. 10th . Beijing: Wen hua yi shu chu ban she, 2015, p. 329.
Xiao, Dongfa = 肖东发 and Yi, Shucheng = 易述程, Luan ge feng wu: Gu dai da qu li shi yu yi shu = 鸾歌凤舞: 古代大曲历史与艺术. Beijing: Xian dai chu ban she, 2015, p. 164.
Xiang, Yang = 项阳, Yi yue guan li = 以乐观礼. Beijing: Beijing shi dai hua wen shu ju, 2015, p. 378.
Xiang, Xiaogang = 项筱刚, Li ling yin yue ping lun yan jiu = 李凌音乐评论研究. Beijing: Wen hua yi shu chu ban she, 2015, p. 181.
Xiang, Hengfang = 项衡方, Qu yun tan li = 曲韵探骊. Beijing: Zhongguo xi ju chu ban she, 2015, p. 224.
A. Xepapadakou and Charkiolakēs, A., Interspersed with musical entertainment : music in greek salons of the 19th century. Greece: Hellenic Music Centre, 2017, p. 229p.