Recent Publications in Music

Found 6658 results
[ Author(Asc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
X
Xiao, Wenli = 肖文礼. Sui Shi Jie Ri Ti Xi Zhong De Gan Nan Ke Jia Yi Shi Yin Yue Yan Jiu = 岁时节日体系中的赣南客家仪式音乐研究. Ke Jia Yan Jiu Xin Shi Ye Cong Shu = 客家研究新视野丛书. Ke Jia Yan Jiu Xin Shi Ye Cong Shu = 客家研究新视野丛书. Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015.
Xiao, Mei = 萧梅. Da Yin = 大音. 第十卷. Vol. 10th . Beijing: Wen hua yi shu chu ban she, 2015.
Xiao, Dongfa = 肖东发, and Yi, Shucheng = 易述程. Luan Ge Feng Wu: Gu Dai Da Qu Li Shi Yu Yi Shu = 鸾歌凤舞: 古代大曲历史与艺术. Zhong Hua Jing Shen Jia Yuan, Ge Wu Gong Yu = 中华精神家园,歌舞共娱. Zhong Hua Jing Shen Jia Yuan, Ge Wu Gong Yu = 中华精神家园,歌舞共娱. Beijing: Xian dai chu ban she, 2015.
Xiang, Yang = 项阳. Yi Yue Guan Li = 以乐观礼. Zhongguo Yi Shu Yan Jiu Yuan Xue Shu Wen Ku = 中国艺术研究院学术文库. Zhongguo Yi Shu Yan Jiu Yuan Xue Shu Wen Ku = 中国艺术研究院学术文库. Beijing: Beijing shi dai hua wen shu ju, 2015.
Xiang, Hengfang = 项衡方. Qu Yun Tan Li = 曲韵探骊. Zhongguo Xi Qu Yi Shu Da Xi, Shi Lun Juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. Zhongguo Xi Qu Yi Shu Da Xi, Shi Lun Juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. Beijing: Zhongguo xi ju chu ban she, 2015.
W
Wynne, Ben. Something In The Water : A History Of Music In Macon, Georgia, 1823-1980 /. Macon, Georgia, United States: Mercer University Press, 2021.
Wyatt, Robert, and Alfie. Benge. Side By Side : Selected Lyrics /. United Kingdom : London : Faber & Faber, 2020.
Wright, Ruth, Geir Johansen, Panagiotis A Kanellopoulos, and Patrick Schmidt. The Routledge Handbook To Sociology Of Music Education . United Kingdom: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, Taylor & Francis Group, 2021.
Wright, David CH. The Royal College Of Music And Its Contexts : An Artistic And Social History /. United Kingdom : Cambridge : Cambridge University Press, 2020.

Pages