Recent Publications in Music

Found 7 results
[ Author(Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is Q  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Q
I. Quinn, The genesis and development of an English organ sonata , vol. no. 30. United Kingdom: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2017, p. xii, 124 pages :.
S. Quin and Quin, T., High school , First edition. United States: New York :, 2019, p. ix, 369 pages :.
P. Du Quenoy, Alexander Serov and the birth of the Russian modern . United States: Bethesda : Academica Press, 2016, p. xi, 380 pages :.
C. Queipo-Gutiérrez and Palacios-Nieto, M., El asociacionismo musical en España. Estudios de caso a través de la prensa. Spain: Logroño: Calanda Ediciones Musicales, 2019, p. 395.
Qian, Renping = 钱仁平, Xin zhong guo yin yue wen xian zong mu = 新中国音乐文献总目: 1949-1966. Guilin: Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2015, p. 1967.
Qian, Renping = 钱仁平, Zhong guo xin yin yue nian jian = 中国新音乐年鉴. 2012. Shanghai: Shanghai yin yue xue yuan chu ban she, 2015, p. 514.
Qi, Desan = 漆德三, Tao ci yu yin yue = 陶瓷与音乐. Nanchang: Jiangxi gao xiao chu ban she, 2015, p. 154.