Xin zhong guo yin yue wen xian zong mu = 新中国音乐文献总目: 1949-1966

Publication Type:

Book

Source:

Guangxi shi fan da xue chu ban she, Guilin, p.1967 (2015)

ISBN:

978-7-5495-7012-6