Xin zhong guo yin yue wen xian zong mu = 新中国音乐文献总目: 1949-1966

TitreXin zhong guo yin yue wen xian zong mu = 新中国音乐文献总目: 1949-1966
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsQian, Renping = 钱仁平
Number of Pages1967
PublisherGuangxi shi fan da xue chu ban she
Place PublishedGuilin
Publication LanguageChinese
ISBN Number978-7-5495-7012-6
Translated TitleA Comprehensive Music Bibliography of China: 1949-1966