Xian ge xiang cheng: Guo li fu jian yin zhuan ji nian wen ji = 弦歌相承: 国立福建音专纪念文集