Xian ge xiang cheng: Guo li fu jian yin zhuan ji nian wen ji = 弦歌相承: 国立福建音专纪念文集

TitreXian ge xiang cheng: Guo li fu jian yin zhuan ji nian wen ji = 弦歌相承: 国立福建音专纪念文集
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsYue, Kaifeng = 乐开丰, Li, D
Number of Pages254
PublisherHai xia wen yi chu ban she
Place PublishedFuzhou
Publication LanguageChinese
ISBN Number978-7-5550-0444-8
Translated TitleA Memorial Essays in Honor of Fujian National Music Academy(Fujian Yin Zhuan)