Wa zu chuan tong yin yue yan jiu = 佤族传统音乐研究

TitleWa zu chuan tong yin yue yan jiu = 佤族传统音乐研究
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsZhang, Zonghong = 张宗红
Series TitleYunnan min zu wen hua cong shu, Yunnan min zu yi shu yan jiu juan = 云南民族文化丛书,云南民族艺术研究卷
Number of Pages162
PublisherYunnan da xue chu ban she
Place PublishedKunming
Publication LanguageChinese
ISBN Number978-7-5482-2275-0
Translated TitleStudies in National Art of Yunnan