Qing mo min chu gui zhou xue tang yue ge kao = 清末民初贵州学堂乐歌考

TitleQing mo min chu gui zhou xue tang yue ge kao = 清末民初贵州学堂乐歌考
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsJiang, Ying = 蒋英
Series TitleGuizhou shi fan xue yuan ren lei xue wen ku = 贵州师范学院人类学文库
Number of Pages249
PublisherZhongguo she hui ke xue chu ban she
Place PublishedBeijing
ISBN Number978-7-5161-6147-0
Translated TitleA Survay of Xue Tang Yue Ge in Guizhou between Late Qing Dynasty and Early Min Guo Era