Recent Publications in Music

Found 30 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Search results for China  [Reset Search]
2020
Wang, Klavier J. Hong Kong Popular Culture : Worlding Film, Television, And Pop Music /. United Kingdom : Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2020.
Le, Tuan Hung. Nguồn Gốc Đàn Tranh Việt Nam . 4th Vietnamese edition.th ed. Parkville, Victoria, Australia: Sonic Gallery :, 2020. https://nla.gov.au/nla.obj-2837537832-t.
Wang, Li. The Peak Time Of Entertainment In China : A Study Of The Jiaofang During The Tang Dynasty (618-907 Ad) /. United Kingdom : Newcastle-upon-Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2020.
2018
Hawkshaw, Susan. Aldo Parisot, The Cellist : The Importance Of The Circle. Lives In Music ; No. 15. Lives In Music ; No. 15. United States: Hillsdale, NY : Pendragon Press, 2018. doi:10.2307/j.ctv6cfnd5.
2017
Nettl, Bruno, and Timothy Rommen. Excursions In World Music . Seventh edition. United States: New York : Routledge, 2017.
Kayaki, Tōru. Nihon Kinseiki Ni Okeru Gakuritsu Kenkyū : "Ritsuryo Shinsho" O Chūshin To Shite /. Shohan. Japan: Tōkyō-to Chiyoda-ku : Tōhō Shoten,, 2017.
Cox, Gordon, and Robin Sydney Stevens. The Origins And Foundations Of Music Education : International Perspectives /. United Kingdom: London ; New York : Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc, 2017.
2016
Bianchi, Frederick W. Environmental Sound Artists : In Their Own Words /. United States: New York, NY : Oxford University Press, 2016.
Song, Pei, and Jiancheng Hou. Jiao Yu Shen Jing Ke Xue Shi Ye Zhong De Yin Yue Jiao Yu Chuang Xin = 教育神经科学视野中的音乐教育创新. Jiao Yu Shen Jing Ke Xue Yu Guo Min Su Zhi Ti Sheng Xi Lie Cong Shu = 教育神经科学与国民素质提升系列丛书 . Jiao Yu Shen Jing Ke Xue Yu Guo Min Su Zhi Ti Sheng Xi Lie Cong Shu = 教育神经科学与国民素质提升系列丛书 . China: Beijing: Jiao yu ke xue chu ban she , 2016.
Zi, Yin = 紫茵. Tiao Xian:yin Yue Hui Xian Chang Yue Ping = 调弦:56场音乐会现场乐评. Zi Yin Yin Yue Bi Ji = 紫茵音乐笔记 . Zi Yin Yin Yue Bi Ji = 紫茵音乐笔记 . China: Chongqing: Xi nan shi fan da xue chu ban she , 2016.
2015
Choi, JungBong, and Roald Maliangkay. K-Pop : The International Rise Of The Korean Music Industry /. Vol. 40. United States: New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2015.

Pages