Zhu jian er chuang zuo hui yi lu = 朱践耳创作回忆录

TitleZhu jian er chuang zuo hui yi lu = 朱践耳创作回忆录
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsZhu, Jian'er = 朱践耳
Number of Pages261
PublisherShanghai yin yue chu ban she
Place PublishedShanghai
Publication LanguageChinese
ISBN Number978-7-5523-0791-7
Translated TitleA Recollection on Music Composing By Zhu Jian'er