Zhong guo yin yue chan ye fa zhan bao gao = 中国音乐产业发展报告. 2014

TitleZhong guo yin yue chan ye fa zhan bao gao = 中国音乐产业发展报告. 2014
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsZhao, Zhi'an = 赵志安
Number of Pages320
PublisherZhongguo chuan mei da xue chu ban she
Place PublishedBeijing
Publication LanguageChinese
ISBN Number978-7-5657-1286-9
Translated TitleA Report on Music Industry in China, 2014