Zhong guo liu xing yin yue de fa zhan ji feng ge yan jiu = 中国流行音乐的发展及风格研究

TitleZhong guo liu xing yin yue de fa zhan ji feng ge yan jiu = 中国流行音乐的发展及风格研究
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsZhang, Xin = 张欣
Number of Pages224
PublisherZhongguo shi dai jing ji chu ban she
Place PublishedBeijing
Publication LanguageChinese
ISBN Number978-7-5119-2312-7
Translated TitleA Study on the Style and Development of Chinese Popular Music