Zhong guo liu xing yin yue de fa zhan ji feng ge yan jiu = 中国流行音乐的发展及风格研究

Publication Type:

Book

Source:

Zhongguo shi dai jing ji chu ban she, Beijing, p.224 (2015)

ISBN:

978-7-5119-2312-7