Tiao Xian:yin yue hui xian chang yue ping = 调弦:56场音乐会现场乐评

TitleTiao Xian:yin yue hui xian chang yue ping = 调弦:56场音乐会现场乐评
Publication TypeBook
Year of Publication2016
AuthorsZi, Y= 紫茵
Series TitleZi Yin yin yue bi ji = 紫茵音乐笔记
Number of Pages347
PublisherChongqing: Xi nan shi fan da xue chu ban she
Place PublishedChina
Publication LanguageChinese
Translated TitleTunning the strings: Critiques on 56 music concerts