Taishō=rekishi no odoriba to wa nani ka : gendai no kiten o saguru = 大正=歴史の踊り場とは何か :