Qu yun ju yu = 曲韵举隅

TitleQu yun ju yu = 曲韵举隅
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsLu, Qian = 卢前
Series TitleZhongguo xi qu yi shu da xi, shi lun juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷
EditionPhotocopy edition
Number of Pages252
PublisherZhongguo xi ju chu ban she
Place PublishedBeijing
Publication LanguageChinese
ISBN Number978-7-104-04257-0
Translated TitleReviewing Chinese Opera Phonology through Case Analysis