Qing long bei shang jiu shi nian: Chuang jiang hao zi yu wo de yi shu ren sheng = 青龙背上九十年: 川江号子与我的艺术人生

TitleQing long bei shang jiu shi nian: Chuang jiang hao zi yu wo de yi shu ren sheng = 青龙背上九十年: 川江号子与我的艺术人生
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsTao, Peng = 陶鹏
Number of Pages542
PublisherZhongguo shu ji chu ban she
Place PublishedBeijing
Publication LanguageChinese
ISBN Number978-7-5068-4395-9
Translated TitleMy Life and Work Songs on Chuanjiang River