Jie gou zhu yi shi yu xia de xu lie zhu yi yin yue yan jiu = 结构主义视域下的序列主义音乐研究: 以密尔顿·巴比特与路易吉·达拉皮科拉序列作品为例

TitleJie gou zhu yi shi yu xia de xu lie zhu yi yin yue yan jiu = 结构主义视域下的序列主义音乐研究: 以密尔顿·巴比特与路易吉·达拉皮科拉序列作品为例
Publication TypeBook
AuthorsZheng, Yan = 郑艳