Jiao wang yin yue jiao yu lun = 交往音乐教育论

TitleJiao wang yin yue jiao yu lun = 交往音乐教育论
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsZhu, Yujiang = 朱玉江,
Number of Pages227
PublisherNanjing da xue chu ban she
Place PublishedNanjing
Publication LanguageChinese
ISBN Number978-7-305-15724-0
Translated TitleCommunicational Theoy of Music Education