Guo ju yun dian = 国剧韵典

TitleGuo ju yun dian = 国剧韵典
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsZhang, Xiaoxia = 张笑侠
Series TitleZhongguo xi qu yi shu da xi, shi lun juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷
Number of Pages561
PublisherZhongguo xi ju chu ban she
Place PublishedBeijing
Publication LanguageChinese
ISBN Number978-7-104-04256-3
Translated TitleA Dictionary of Phonetics of Chinese Opera