Recent Publications in Music

Found 6779 results
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: Engle-i-mit-cockpit-en-rocknroll-rejse-mod-en-anden-virkelighed is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Y
Wu, Ye = 吴叶.  2015.  Yang zong ji ji qi qin xue cong shu yan jiu = 杨宗稷及其《琴学丛书》研究. :383.
Delisle-Crevier P.  2021.  Yannick Nézet-Séguin . 50:136pages:.
He, Yan = 何言.  2015.  Ye hua gang yue: Yue yu ge de guang hui sui yue = 夜话港乐 : 粤语歌的光辉岁月. 2 . :286.
Burton-Hill C.  2020.  Year of music : classical inspiration for every day of your year /. :1volume;.
Smith P.  2019.  Year of the monkey. :1onlineresource.
Eno B.  2020.  A year with swollen appendices : Brian Eno's diary /. :xxx,441pages;.
Eno B.  2020.  A year with swollen appendices : Brian Eno's diary /. :1volume;.
Cao,Cuifang = 曹翠芳.  2015.  Yi diao dai qiang miao yin ha ni pu = 彝调傣腔苗音哈尼谱: 玉溪市民族民间音乐评介. :211.
Cao,Cuifang = 曹翠芳.  2015.  Yi diao dai qiang miao yin ha ni pu = 彝调傣腔苗音哈尼谱: 玉溪市民族民间音乐评介. :211.
Pan, Fangsheng = 潘方圣.  2015.  Yi hai duo ying: Pang fang sheng yin yue lun wen ji = 艺海掇英: 潘方圣音乐论文集. :225.
Xin, Xuefeng = 辛雪峰.  2015.  Yi su she yu qin qiang yin le de bai nian bian qian = 易俗社与秦腔音乐的百年变迁. :428.
Xiang, Yang = 项阳.  2015.  Yi yue guan li = 以乐观礼. Zhongguo yi shu yan jiu yuan xue shu wen ku = 中国艺术研究院学术文库. :378.
Yang, Xifan = 杨曦帆.  2015.  Yin yue de wen hua shen fen = 音乐的文化身份: 以“藏彝走廊”为例的民族音乐学探索 . :221.
Guo, Jie = 郭洁, Fang, Xiao = 方晓.  2015.  Yin yue jiao yu yan jiu yu shi jian = 音乐教育研究与实践. :352.
Xie, Yongxiong = 谢永雄.  2015.  Yin yue ren sheng: Xie yong xiong yin yue wen lun ji = 音乐人生: 谢永雄音乐文论集. :354.
Hou, Lemeng = 侯乐萌.  2015.  Yin yue wen hua de duo yuan hua fen xi = 音乐文化的多元化分析. :247.

Pages