Bunraku no otoko : Shosei Yoshida Tamao no sekai /