Bai nian zhong guo xue xiao yin yue ke cheng bian qian de wen hua zhe xue yan jiu = 百年中国学校音乐课程变迁的文化哲学研究

Publication Type:

Book

Source:

Zhongguo yi shu xue wen ku, yi shu jiao yu xue wen cong = 中国艺术学文库·艺术教育学文丛, Zhongguo wen lian chu ban she, Beijing, p.280 (2015)

ISBN:

978-7-5190-0444-6