Recent Publications in Music

Found 1 results
Author Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is Wang, Hui = 王辉  [Clear All Filters]
Book
Wang, Yarui = 王娅蕊, and Wang, Hui = 王辉. Zhi Hua Si Jing Yin Yue = 智化寺京音乐. Beijing Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Cong Shu = 北京非物质文化遗产丛书. Beijing Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Cong Shu = 北京非物质文化遗产丛书. Beijing: Beijing mei shu she ying chu ban she, 2015.