Recent Publications in Music

Found 1 results
Author Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is Wang, Peiyu = 王培瑜  [Clear All Filters]
Book
Chen, Junhui = 陈浚辉, and Wang, Peiyu = 王培瑜. Zhong Guo Chao Ju Chuan Tong Qu Pai = 中国潮剧传统曲牌. Guangzhou: Shi jie tu shu chu ban guang dong you xian gong si, 2015.