Recent Publications in Music

Found 2177 results
Author Title [ Type(Asc)] Year
Book
Xin, Xuefeng = 辛雪峰, Yi su she yu qin qiang yin le de bai nian bian qian = 易俗社与秦腔音乐的百年变迁. Beijing: Ren min yin yue chu ban she, 2015, p. 428.
Pan, Fangsheng = 潘方圣, Yi hai duo ying: Pang fang sheng yin yue lun wen ji = 艺海掇英: 潘方圣音乐论文集. Beijing: Zhongguo wen lian chu ban she, 2015, p. 225.
Cao,Cuifang = 曹翠芳, Yi diao dai qiang miao yin ha ni pu = 彝调傣腔苗音哈尼谱: 玉溪市民族民间音乐评介. Kunming: Yunnan min zu chu ban she, 2015, p. 211.
Cao,Cuifang = 曹翠芳, Yi diao dai qiang miao yin ha ni pu = 彝调傣腔苗音哈尼谱: 玉溪市民族民间音乐评介. Kunming: Yunnan min zu chu ban she, 2015, p. 211.
He, Yan = 何言, Ye hua gang yue: Yue yu ge de guang hui sui yue = 夜话港乐 : 粤语歌的光辉岁月. 2 . Beijing: Beijing da xue chu ban she, 2015, p. 286.
Wu, Ye = 吴叶, Yang zong ji ji qi qin xue cong shu yan jiu = 杨宗稷及其《琴学丛书》研究. Beijing: Ren min yin yue chu ban she, 2015, p. 383.
Dai, Mingzhong = 戴明忠, Xinjiang hua er = 新疆花儿. Wulumuqi: Xiangjiang mei shu she ying chu ban she; Xinjiang dian zi yin xiang chu ban she, 2015, p. 183.
Qian, Renping = 钱仁平, Xin zhong guo yin yue wen xian zong mu = 新中国音乐文献总目: 1949-1966. Guilin: Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2015, p. 1967.
Zhou, Ji = 周吉 and Wang, J., Xin jiang wei wu er mu ka mu yi shu = 新疆维吾尔木卡姆艺术 . Wulumuqi: Xiangjiang mei shu she ying chu ban she; Xinjiang dian zi yin xiang chu ban she, 2015, p. 269.
Tong, Lei = 童雷, Xiang xiang de zai xian: Dian ying sheng yin li lun yu yin yue chuang zuo = 想象的再现: 电影声音理论与音乐创作. Beijing: Zhongguo dian ying chu ban she, 2015, p. 406.
Yue, Kaifeng = 乐开丰 and Li, D., Xian ge xiang cheng: Guo li fu jian yin zhuan ji nian wen ji = 弦歌相承: 国立福建音专纪念文集 . Fuzhou: Hai xia wen yi chu ban she, 2015, p. 254.
Zhu, Hengfu = 朱恒夫 and Nie, S., Xi qu yin yue gai ge yan jiu zhuan ji = 戏曲音乐改革研究专辑. Shanghai: Fu dan da xue chu ban she, 2015, p. 381.
Zhang, Deyu = 章德瑜 and Qian, H., Xi ju xiao diao = 锡剧小调 . Suzhou: Suzhou da xue chu ban she, 2015, p. 120.
T. E. Miller and Shahriari, A. C., World music : a global journey /, 3rd ed.rd ed. New York ;: Routledge, 2012, p. xxv, 589 p. :.
J. Barnes, Working class boy. Australia: Sydney, N.S.W. : HarperCollins Publishers Australia, 2016, p. x, 362 pages, 16 unnumbered pages of plates :.
T. Attwood, The work experience manual , Second edition. 2013, p. 81 pages ;.
P. Muldoon, The word on the street : rock lyrics /. London: Faber and Faber, 2013, p. x, 76 p. ;.
J. Downes, Women make noise : girl bands from Motown to the modern /. Twickenham: Supernova, 2012, p. 319 p. :.
J. Kovács and Kárpáti, J., Wolfgang Amadé Mozart : válogatott levelek és dokumentumok . Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2017, p. 629.
B. Mikusi, Wolfgang Amadé Mozart levelei . Budapest: Gondolat, 2016, p. 502 p.
A. Fell, The Wolfe Tones phenomenon. Ireland: Drogheda, Co. Louth: Alex Fell in cooperation with Choice Publishing, 2017, p. 190 pages.
D. Easlea, Without frontiers : the life and music of Peter Gabriel /. 2013, p. 416 pages, 24 unnumbered pages of plates :.
N. Barnett, Winterley 'brassed' & present : 75 years of music making /. 2013, p. 92 pages :.
W. Nicholson and Fisher, E., Winifred Nicholson : music of colour /. 2012, p. 83 pages :.
A. Strickson, Strickson, A., Strickson, A., Kilpatrick, S., and Frances-Hoad, C., Wingbeats : Flight paths & Amy's last dive /. 2012, p. 180 pages, 20 unnumbered pages of plates :.

Pages