Recent Publications in Music

Found 1 results
Author Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is Wang, Lixin = 王丽新  [Clear All Filters]
Book
Wang, Lixin = 王丽新 and Zhong, Enfu = 钟恩富, Ao er fu yin yue jiao xue fa ben tu hua yan jiu = 奥尔夫音乐教学法本土化研究, 2nd editionnd ed. China: Changchun : Dong bei shi fan da xue chu ban she, 2015, p. 254.