Recent Publications in Music

Found 28 results
[ Author(Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is Y  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Y
Yamada, Takafumi. Saibara Hyōgenshi : Wazauta To Shite Monogataru Uta /. Shohan. Japan: Tōkyō : Kasama Shoin,, 2018.
Yamada, Chieko. Gidayūbushi No Katari Ni Okeru Kihan To Henkei : Jiai No Ongakugakuteki Kenkyū /. Vol. 2. Japan: Kyōto-shi : Kyōto Shiritsu Geijutsu Daigaku Nihon Dentō Ongaku Kenkyū Sentā,, 2017.
Yamada, Kōsaku.. Jiden Wakaki Hi No Kyōshikyoku . Vol. Ya-36-2. Japan: Tōkyō : Chūōkōronshinsha,, 2016.

Pages