Recent Publications in Music

Found 6769 results
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: Engle-i-mit-cockpit-en-rocknroll-rejse-mod-en-anden-virkelighed is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
W
Barnes, Jimmy. Working Class Boy. Australia: Sydney, N.S.W. : HarperCollins Publishers Australia, 2016. http://nla.gov.au/anbd.bib-an57623877.
Béla, Bartók, and Somfai László. Works For Piano 1914-1920. Béla Bartók Complete Critical Edition. Vol. 38. V vol. Béla Bartók Complete Critical Edition. Hungary: Budapest, München : Editio Musica Budapest, Henle, 2019.
Law, Michael John. A World Away : The British Package Holiday Boom, 1950-1974 /. Montreal ;Kingston, Canada: McGill-Queen's University Press, 2022.
Miller, Terry E, and Andrew C Shahriari. World Music : A Global Journey /. 3rd ed.rd ed. United States: New York ; Routledge, 2012.
Bohlman, Philip V. World Music : A Very Short Introduction /. 2nd edn.nd ed. United Kingdom : Oxford : Oxford University Press, 2020.
Bartolome, Sarah J. World Music Pedagogy. . United Kingdom : London : Routledge, 2019.
Bartolome, Sarah J. World Music Pedagogy. . 1stst ed. United Kingdom : London : Routledge, 2019.
Campbell, Patricia Shehan, and Chee Hoo Lum. World Music Pedagogy. . United Kingdom : London : Routledge, 2019.
Campbell, Patricia Shehan, and Chee Hoo Lum. World Music Pedagogy. . United Kingdom : London : Routledge, 2019.
Bakan, Michael B. World Music : Traditions And Transformations /. Third edition. United States: New York, NY :, 2019.
Frigyesi, Judit. Writing On Water : The Sounds Of Jewish Prayer . Budapest ; New York [N.Y.]: CEU Press, 2018.
Fosbraey, Glenn, and Andrew Melrose. Writing Song Lyrics : A Creative And Critical Approach /. United Kingdom : London : Red Globe Press, 2018.
X
Zhang, Deyu = 章德瑜, and Huirong Qian. Xi Ju Xiao Diao = 锡剧小调 . Suzhou: Suzhou da xue chu ban she, 2015.
Tong, Lei = 童雷. Xiang Xiang De Zai Xian: Dian Ying Sheng Yin Li Lun Yu Yin Yue Chuang Zuo = 想象的再现: 电影声音理论与音乐创作. Xin Qi Dian Dian Ying Yan Jiu Shu Xi = 新起点电影研究书系. Xin Qi Dian Dian Ying Yan Jiu Shu Xi = 新起点电影研究书系. Beijing: Zhongguo dian ying chu ban she, 2015.
Zhou, Ji = 周吉, and Jing Wang. Xin Jiang Wei Wu Er Mu Ka Mu Yi Shu = 新疆维吾尔木卡姆艺术 . Zhong Hua Wen Mai--Xinjiang Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Bao Hu Xi Lie Cong Shu = 中华文脉——新疆非物质文化遗产保护系列丛书. Zhong Hua Wen Mai--Xinjiang Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Bao Hu Xi Lie Cong Shu = 中华文脉——新疆非物质文化遗产保护系列丛书. Wulumuqi: Xiangjiang mei shu she ying chu ban she; Xinjiang dian zi yin xiang chu ban she, 2015.
Dai, Mingzhong = 戴明忠. Xinjiang Hua Er = 新疆花儿. Zhong Hua Wen Mai--Xinjiang Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Bao Hu Xi Lie Cong Shu = 中华文脉——新疆非物质文化遗产保护系列丛书. Zhong Hua Wen Mai--Xinjiang Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Bao Hu Xi Lie Cong Shu = 中华文脉——新疆非物质文化遗产保护系列丛书. Wulumuqi: Xiangjiang mei shu she ying chu ban she; Xinjiang dian zi yin xiang chu ban she, 2015.

Pages