Recent Publications in Music

Found 6769 results
Autor [ Titel(Asc)] Typ Jahr
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Z
Vikárius, L, und V Büky. A Zongorázó Bartók : Kiállítási Katalógus . Budapest: MTA BTK ZTI Bartók Archívuma és Zenetörténeti Múzeum, 2017.
Krpan, Erika. Zlatko Stahuljak. U Povodu 85. Rođendana. Tribina Nota Mog Života. Tribina Nota Mog Života. Croatia: Zagreb : Hrvatsko društvo skladatelja, 2018.
Buchberger, Milovan. Zlatko Baloković : Život S Violinama. Croatia: Zagreb : Milovan Buchberger, 2018.
Qian, Renping = 钱仁平. Zhong Guo Xin Yin Yue Nian Jian = 中国新音乐年鉴. 2012. Shanghai: Shanghai yin yue xue yuan chu ban she, 2015.
Ge Sang Qu Jie = 格桑曲杰. Zhong Guo Xi Zang Fo Jiao Si Yuan Yi Shi Yin Yue Yan Jiu = 中国西藏佛教寺院仪式音乐研究. Guo Jia Zhe Xue She Hui Ke Xue Cheng Guo Wen Ku = 国家哲学社会科学成果文库. Guo Jia Zhe Xue She Hui Ke Xue Cheng Guo Wen Ku = 国家哲学社会科学成果文库. Beijing: Gao deng jiao yu chu ban she, 2015.
You, Jingbo = 尤静波. Zhong Guo Liu Xing Yin Yue Jian Shi = 中国流行音乐简史. Liu Xing Yin Yue Jiao Yu Xi Lie Cong Shu = 流行音乐教育系列丛书. Liu Xing Yin Yue Jiao Yu Xi Lie Cong Shu = 流行音乐教育系列丛书. Shanghai: Shanghai yin yue chu ban she, 2015.

Seiten