Zhong guo sheng yue tan suo yu chuang xin: Jin tie lin cong jiao 50 zhou nian lun wen ji = 中国声乐探索与创新: 金铁霖从教50周年论文集

Publication Type:

Book

Quelle:

Zhongguo ren min da xue chu ban she, Beijing, p.351 (2015)

ISBN:

978-7-300-21791-8