Recent Publications in Music

Found 9 results
Autor Titel Typ [ Jahr(Asc)]
Filterkriterien: First Letter Of Title is Q  [Clear All Filters]
2020
Barz, Gregory F, und William Cheng. Queering The Field : Sounding Out Ethnomusicology /. United States: New York, NY : Oxford University Press, 2020.
2015
Jiang, Ying = 蒋英. Qing Mo Min Chu Gui Zhou Xue Tang Yue Ge Kao = 清末民初贵州学堂乐歌考 . Guizhou Shi Fan Xue Yuan Ren Lei Xue Wen Ku = 贵州师范学院人类学文库. Guizhou Shi Fan Xue Yuan Ren Lei Xue Wen Ku = 贵州师范学院人类学文库. Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015.
Lu, Qian = 卢前. Qu Yun Ju Yu = 曲韵举隅. Zhongguo Xi Qu Yi Shu Da Xi, Shi Lun Juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. Photocopy edition. Zhongguo Xi Qu Yi Shu Da Xi, Shi Lun Juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. Beijing: Zhongguo xi ju chu ban she, 2015.
Xiang, Hengfang = 项衡方. Qu Yun Tan Li = 曲韵探骊. Zhongguo Xi Qu Yi Shu Da Xi, Shi Lun Juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. Zhongguo Xi Qu Yi Shu Da Xi, Shi Lun Juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. Beijing: Zhongguo xi ju chu ban she, 2015.