Recent Publications in Music

Found 6779 results
Auteur Titre Type [ Année(Asc)]
2015
Decker TR.  2015.  Who should sing Ol' man river? : the lives of an American song / :241pages:.
Litchfield J.  2015.  Willie Eckstein, Harry Thomas, Vera Guilaroff : three Montreal pianists from the jazz age /. :108pages:.
Zhang, Deyu = 章德瑜, Qian H.  2015.  Xi ju xiao diao = 锡剧小调 . :120.
Zhu, Hengfu = 朱恒夫, Nie S.  2015.  Xi qu yin yue gai ge yan jiu zhuan ji = 戏曲音乐改革研究专辑. :381.
Yue, Kaifeng = 乐开丰, Li D.  2015.  Xian ge xiang cheng: Guo li fu jian yin zhuan ji nian wen ji = 弦歌相承: 国立福建音专纪念文集 . :254.
Tong, Lei = 童雷.  2015.  Xiang xiang de zai xian: Dian ying sheng yin li lun yu yin yue chuang zuo = 想象的再现: 电影声音理论与音乐创作. Xin qi dian dian ying yan jiu shu xi = 新起点电影研究书系. :406.
Zhou, Ji = 周吉, Wang J.  2015.  Xin jiang wei wu er mu ka mu yi shu = 新疆维吾尔木卡姆艺术 . Zhong hua wen mai--Xinjiang fei wu zhi wen hua yi chan bao hu xi lie cong shu = 中华文脉——新疆非物质文化遗产保护系列丛书. :269.
Qian, Renping = 钱仁平.  2015.  Xin zhong guo yin yue wen xian zong mu = 新中国音乐文献总目: 1949-1966. :1967.
Dai, Mingzhong = 戴明忠.  2015.  Xinjiang hua er = 新疆花儿. Zhong hua wen mai--Xinjiang fei wu zhi wen hua yi chan bao hu xi lie cong shu = 中华文脉——新疆非物质文化遗产保护系列丛书. :183.
Wu, Ye = 吴叶.  2015.  Yang zong ji ji qi qin xue cong shu yan jiu = 杨宗稷及其《琴学丛书》研究. :383.
He, Yan = 何言.  2015.  Ye hua gang yue: Yue yu ge de guang hui sui yue = 夜话港乐 : 粤语歌的光辉岁月. 2 . :286.
Cao,Cuifang = 曹翠芳.  2015.  Yi diao dai qiang miao yin ha ni pu = 彝调傣腔苗音哈尼谱: 玉溪市民族民间音乐评介. :211.
Cao,Cuifang = 曹翠芳.  2015.  Yi diao dai qiang miao yin ha ni pu = 彝调傣腔苗音哈尼谱: 玉溪市民族民间音乐评介. :211.
Pan, Fangsheng = 潘方圣.  2015.  Yi hai duo ying: Pang fang sheng yin yue lun wen ji = 艺海掇英: 潘方圣音乐论文集. :225.
Xin, Xuefeng = 辛雪峰.  2015.  Yi su she yu qin qiang yin le de bai nian bian qian = 易俗社与秦腔音乐的百年变迁. :428.
Xiang, Yang = 项阳.  2015.  Yi yue guan li = 以乐观礼. Zhongguo yi shu yan jiu yuan xue shu wen ku = 中国艺术研究院学术文库. :378.
Yang, Xifan = 杨曦帆.  2015.  Yin yue de wen hua shen fen = 音乐的文化身份: 以“藏彝走廊”为例的民族音乐学探索 . :221.
Guo, Jie = 郭洁, Fang, Xiao = 方晓.  2015.  Yin yue jiao yu yan jiu yu shi jian = 音乐教育研究与实践. :352.
Xie, Yongxiong = 谢永雄.  2015.  Yin yue ren sheng: Xie yong xiong yin yue wen lun ji = 音乐人生: 谢永雄音乐文论集. :354.
Hou, Lemeng = 侯乐萌.  2015.  Yin yue wen hua de duo yuan hua fen xi = 音乐文化的多元化分析. :247.
Gao, Tian = 高天.  2015.  Yin yue zhi liao lin chuang ying yong yan jiu = 音乐治疗临床应用研究. :407.
Liu, Zaisheng = 刘再生.  2015.  Ying ming ji: Liu zai sheng yin yue ping lun wen ji = 嘤鸣集: 刘再生音乐评论文集. :623.
Wang, Liping = 王黎平.  2015.  Ying shi yin yue de mei xue jia zhi = 影视音乐的美学价值 . :112.
Chen, Chaoyou = 陈朝友, Wang, Min = 王敏.  2015.  Yong cheng chui da yue = 永城吹打乐 . :634.
He, Zipu = 何滋浦.  2015.  Yue yue xun yuan · Bian zong = 粤乐寻源·辨踪. :221.

Pages