Wen hua shi yu xia min zu yin le de chuan cheng yu fa zhan = 文化视域下民族音乐的传承与发展

TitreWen hua shi yu xia min zu yin le de chuan cheng yu fa zhan = 文化视域下民族音乐的传承与发展
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsWang, Zonglin = 王纵林, Wang, Yimeng = 王艺萌
Number of Pages138
PublisherZhongguo xi ju chu ban she
Place PublishedBeijing
Publication LanguageChinese
ISBN Number978-7-104-04287-7
Translated TitleInheritance and Development of Folk Music from the Perspective of Culture