Xiang xiang de zai xian: Dian ying sheng yin li lun yu yin yue chuang zuo = 想象的再现: 电影声音理论与音乐创作

TitreXiang xiang de zai xian: Dian ying sheng yin li lun yu yin yue chuang zuo = 想象的再现: 电影声音理论与音乐创作
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsTong, Lei = 童雷
Series TitleXin qi dian dian ying yan jiu shu xi = 新起点电影研究书系
Number of Pages406
PublisherZhongguo dian ying chu ban she
Place PublishedBeijing
Publication LanguageChinese
ISBN Number978-7-106-04183-0
Translated TitleOn Motion Picture Sound and Composing of Film Music