Recent Publications in Music

Found 6778 results
Autor Titel [ Typ(Asc)] Jahr
Book
Liu, Boyuan = 刘伯远.  2015.  Zhongguo de gu yue = 中国的古乐 . :1Microfilmreel;16mm.
He, Rong = 何荣.  2015.  Zhong yang yin yue xue yuan bo shi xue wei lun wen shu yao = 中央音乐学院博士学位论文述要: 1992-2014 . :438.
Wang, Yaohua = 王耀华.  2015.  Zhong hua min zu yin yue wen hua de guo ji chuan bo yu tui guang = 中华民族音乐文化的国际传播与推广 . :808.
Chen, Bingyi = 陈秉义.  2015.  Zhong guo zhuan ye yin yue xue yuan yin yue jiao shi pei yang xian zhuang bao gao = 中国专业音乐学院音乐教师培养现状报告. :269.
Yang, Sai = 杨赛.  2015.  Zhong guo yin yue mei xue yuan fan chou yan jiu = 中国音乐美学原范畴研究. :364.
Yu, Danhong = 余丹红.  2015.  Zhong guo yin yue jiao yu nian jian = 中国音乐教育年鉴. 2013. :406.
Zhao, Zhi'an = 赵志安.  2015.  Zhong guo yin yue chan ye fa zhan bao gao = 中国音乐产业发展报告. 2014 . :320.
Qian, Renping = 钱仁平.  2015.  Zhong guo xin yin yue nian jian = 中国新音乐年鉴. 2012. :514.
Ge Sang Qu Jie = 格桑曲杰.  2015.  Zhong guo xi zang fo jiao si yuan yi shi yin yue yan jiu = 中国西藏佛教寺院仪式音乐研究. Guo jia zhe xue she hui ke xue cheng guo wen ku = 国家哲学社会科学成果文库. :535.
Jin, Tielin = 金铁霖.  2015.  Zhong guo sheng yue tan suo yu chuang xin: Jin tie lin cong jiao 50 zhou nian lun wen ji = 中国声乐探索与创新: 金铁霖从教50周年论文集. :351.
Zhang, Xin = 张欣, Zhang, Yingfen = 张迎芬.  2015.  Zhong guo min zu min jian yin lue zheng ti feng mao yu li lun yan jiu = 中国民族民间音乐整体风貌与理论研究. :316.
You, Jingbo = 尤静波.  2015.  Zhong guo liu xing yin yue jian shi = 中国流行音乐简史. Liu xing yin yue jiao yu xi lie cong shu = 流行音乐教育系列丛书. :404.
Zhang, Xin = 张欣.  2015.  Zhong guo liu xing yin yue de fa zhan ji feng ge yan jiu = 中国流行音乐的发展及风格研究. :224.
Bai, Wei = 白玮.  2015.  Zhong guo ge ming gen ju di yin yue chuang zuo mei xue yan jiu = 中国革命根据地音乐创作美学研究. :284.
Xu, Ximao = 徐希茅.  2015.  Zhong guo gao xiao yin yue jiao shi pei yang xian zhuang bao gao = 中国高校音乐教师培养现状报告. Yin yue jiao shi pei yang guo ji bi jiao yan jiu cong shu = “音乐教师培养国际比较研究”丛书. :558.
Xue, Ming = 薛明.  2015.  Zhong guo gang qin yin yue feng ge xing cheng yu jiao xue yan jiu = 中国钢琴音乐风格形成与教学研究 . :239.
Li, Lizhe = 李丽哲.  2015.  Zhong guo gang qin yin le de fa zhan ji qi min zu hua te zheng = 中国钢琴音乐的发展及其民族化特征. :182.
Zhao, Sitong = 赵思童.  2015.  Zhong guo fei wu zhi wen hua yi chan = 中国非物质文化遗产, 传统音乐. :104.
Chen, Junhui = 陈浚辉, Wang, Peiyu = 王培瑜.  2015.  Zhong guo chao ju chuan tong qu pai = 中国潮剧传统曲牌. :230.
Wang, Yarui = 王娅蕊, Wang, Hui = 王辉.  2015.  Zhi hua si jing yin yue = 智化寺京音乐. Beijing fei wu zhi wen hua yi chan cong shu = 北京非物质文化遗产丛书. :233.
Kiss G.  2016.  Zenetudományi dolgozatok : jubileumi kötet a Zenetudományi Intézet 40 éves fennállásának alkalmából [2013-2014]. :504p..
Katalin K, Lili B.  2022.  Zenetudományi dolgozatok 2021–2022 . :334.
Katalin K, Lili B, Rudolf G, Pál H.  2020.  Zenetudományi dolgozatok 2017-2018 : Tallián Tibor tiszteletére . :412.
Gilányi G, Kiss G.  2018.  Zenetudományi dolgozatok 2015-2016 : In memoriam Kiss Gábor . :346.
Simon GG.  2016.  A zenetudomány mostohagyermeke : a jazz és hatása Magyarországon 1920–1950 . :216p.+1CD.

Seiten