Bando yameyōze : aru igirisujin no dīpu na gendai nihon poppu rokkukai tankenki /