Recent Publications in Music

Found 9 results
Auteur Titre [ Type(Desc)] Année
Filtres: First Letter Of Title is Q  [Clear All Filters]
Book
Tao, Peng = 陶鹏, Qing long bei shang jiu shi nian: Chuang jiang hao zi yu wo de yi shu ren sheng = 青龙背上九十年: 川江号子与我的艺术人生. Beijing: Zhongguo shu ji chu ban she, 2015, p. 542.
Jiang, Ying = 蒋英, Qing mo min chu gui zhou xue tang yue ge kao = 清末民初贵州学堂乐歌考 . Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015, p. 249.
Xiaoqin Li, Xiaoqin = 李晓芹, Qu pu da cheng gao ben san zhong yan jiu = 《曲谱大成》稿本三种研究 . Tianjin: Nan kai da xue chu ban she, 2015, p. 251.
Ju, Kelin = 巨克林, Qu tan si hua er hui: He huang hua er qu ling ji = 瞿昙寺花儿会: 河湟花儿曲令集. Xining: Qinghai ren min chu ban she, 2015, p. 223.
Lu, Qian = 卢前, Qu yun ju yu = 曲韵举隅, Photocopy edition. Beijing: Zhongguo xi ju chu ban she, 2015, p. 252.
Xiang, Hengfang = 项衡方, Qu yun tan li = 曲韵探骊. Beijing: Zhongguo xi ju chu ban she, 2015, p. 224.
M. Hayward et Davis, A., Queen : on camera, off guard 1965-91 /. London: Pavilion, 2011, p. 208 p. :.
G. F. Barz et Cheng, W., Queering the field : sounding out ethnomusicology /. United States: New York, NY : Oxford University Press, 2020, p. xx, 442 pages :.
Thesis
V. Elizabeth Nimmo, « A question of style : Australian art song for low female voice, 1961-1979 / », [Parkville, Victoria] : University of Melbourne, Australia, 2016.