Recent Publications in Music

Found 1 results
[ Autor(Asc)] Titel Typ Jahr
Filterkriterien: First Letter Of Last Name is L and Autor is Lu, Qian = 卢前  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
Lu, Qian = 卢前. Qu Yun Ju Yu = 曲韵举隅. Zhongguo Xi Qu Yi Shu Da Xi, Shi Lun Juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. Photocopy edition. Zhongguo Xi Qu Yi Shu Da Xi, Shi Lun Juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. Beijing: Zhongguo xi ju chu ban she, 2015.