Recent Publications in Music

Found 6778 results
Autor Titel [ Typ(Desc)] Jahr
Book
Levitin DJ.  2019.  The world in six songs : how the musical brain created human nature /. :1onlineresource:.
Miller TE, Shahriari AC.  2012.  World music : a global journey /. :xxv,589p.:.
Bohlman PV.  2020.  World music : a very short introduction /. :1onlineresource:.
Bartolome SJ.  2019.  World music pedagogy. . :1volume:.
Bartolome SJ.  2019.  World music pedagogy. . :1onlineresource:.
Campbell PShehan, Lum CHoo.  2019.  World music pedagogy. . :1volume:.
Campbell PShehan, Lum CHoo.  2019.  World music pedagogy. . :1onlineresource:.
Bakan MB.  2019.  World music : traditions and transformations /. :xxxix,392pages:.
Latham S, Hosmer BC.  2021.  The world of Bob Dylan . :1onlineresource.
Latham S, Hosmer BC.  2021.  The world of Bob Dylan . :1onlineresource.
Frigyesi J.  2018.  Writing on water : the sounds of Jewish prayer . :IX,269.
Fosbraey G, Melrose A.  2018.  Writing song lyrics : a creative and critical approach /. :1onlineresource(236pages)..
Reynolds R, Reynolds K.  2022.  Xenakis creates in architecture and music : the Reynolds desert house /. :1onlineresource(xxi,223pages):.
Zhang, Deyu = 章德瑜, Qian H.  2015.  Xi ju xiao diao = 锡剧小调 . :120.
Zhu, Hengfu = 朱恒夫, Nie S.  2015.  Xi qu yin yue gai ge yan jiu zhuan ji = 戏曲音乐改革研究专辑. :381.
Yue, Kaifeng = 乐开丰, Li D.  2015.  Xian ge xiang cheng: Guo li fu jian yin zhuan ji nian wen ji = 弦歌相承: 国立福建音专纪念文集 . :254.
Tong, Lei = 童雷.  2015.  Xiang xiang de zai xian: Dian ying sheng yin li lun yu yin yue chuang zuo = 想象的再现: 电影声音理论与音乐创作. Xin qi dian dian ying yan jiu shu xi = 新起点电影研究书系. :406.
Zhou, Ji = 周吉, Wang J.  2015.  Xin jiang wei wu er mu ka mu yi shu = 新疆维吾尔木卡姆艺术 . Zhong hua wen mai--Xinjiang fei wu zhi wen hua yi chan bao hu xi lie cong shu = 中华文脉——新疆非物质文化遗产保护系列丛书. :269.
Qian, Renping = 钱仁平.  2015.  Xin zhong guo yin yue wen xian zong mu = 新中国音乐文献总目: 1949-1966. :1967.
Dai, Mingzhong = 戴明忠.  2015.  Xinjiang hua er = 新疆花儿. Zhong hua wen mai--Xinjiang fei wu zhi wen hua yi chan bao hu xi lie cong shu = 中华文脉——新疆非物质文化遗产保护系列丛书. :183.
János D.  2020.  XXX emberöltőnyi Erkel emlékezet : mozaikok az Erkel Ferenc Társaság három évtizedéből . :120.
Wu, Ye = 吴叶.  2015.  Yang zong ji ji qi qin xue cong shu yan jiu = 杨宗稷及其《琴学丛书》研究. :383.
Delisle-Crevier P.  2021.  Yannick Nézet-Séguin . 50:136pages:.
He, Yan = 何言.  2015.  Ye hua gang yue: Yue yu ge de guang hui sui yue = 夜话港乐 : 粤语歌的光辉岁月. 2 . :286.
Burton-Hill C.  2020.  Year of music : classical inspiration for every day of your year /. :1volume;.

Seiten