Recent Publications in Music

Found 1086 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
2016
Y. Farraj, al-Manahij al-naqdiyah fi al-musiqá al-`Arabiyah. Cairo, Egypt: Hayah al-Misriyah al-`Ammah lil-Kitab, 2016, p. 193.
J. Collins, Highlife Giants: West African dance band pioneers. Abuja [Nigeria]: Cassava Republic, 2016, p. 321.
C. Ringuet and Rabinovitch, G., Les révolutions de Leonard Cohen. Québec, Québec : Presses de l'Université du Québec, 2016, p. xi, 278 pages.
I. E. Olaosun, Nature semiosis in two Nigerian popular music. Ile-Ife, Nigeria: Obafemi Awolowo University Press, 2016, p. 55.
2015
P. Halász, 40 / 30 : a 40 éves Zenetudományi Intézet 30 éve az Erdődy-Hatvany palotában : kiállítási katalógus = 40 / 30 : 40 Years of the Institute for Musicology Located for 30 Years in the Erdődy-Hatvany Palace : Exhibition Catalogue. Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2015.
Wang, Lixin = 王丽新 and Zhong, Enfu = 钟恩富, Ao er fu yin yue jiao xue fa ben tu hua yan jiu = 奥尔夫音乐教学法本土化研究, 2nd editionnd ed. Changchun: Dong bei shi fan da xue chu ban she, 2015, p. 254.
Zhu, Yujiang = 朱玉江, Bai nian zhong guo xue xiao yin yue ke cheng bian qian de wen hua zhe xue yan jiu = 百年中国学校音乐课程变迁的文化哲学研究 . Beijing: Zhongguo wen lian chu ban she, 2015, p. 280.
Zhang, Yishan = 张翼善 and He, F., Chao xian min zu min su yu yin yue wen hua gai lun = 朝鲜民族民俗与音乐文化概论. Yanji: Yanbian da xue chu ban she, 2015, p. 370.
Zhao, Talimu = 赵塔里木 and Xie, Jiaxing = 谢嘉幸, Chong ju: xi qu yu yin le de dui hua = 重聚:戏曲与音乐的对话: 第三届北京传统音乐节纪实. Suzhou: Suzhou da xue chu ban she, 2015, p. 151.
Li, Mei = 李玫, Chuan tong yin yue fan gui tan suo = 传统音乐轨范探索. Beijing: Beijing shi dai hua wen shu ju, 2015, p. 444.
Xiong, Xiaoyu = 熊小玉, Cong dan yi li lun dao duo yuan hua rong he, cong ren wen chuan tong dao pu shi jia zhi: Qi er pin jiao xiang qu chuang zuo ji fa yan jiu = 从单一理论到多元化融合,从人文传统到普世价值: 齐尔品交响曲创作技法研究 . Beijing: Guang ming ri bao chu ban she, 2015, p. 239.
M. Krowicki, Contemporary rock formations : rock elements in classical music, Montreal, Quebec, 2015.
Xiao, Mei = 萧梅, Da yin = 大音. 第十卷, vol. 10th . Beijing: Wen hua yi shu chu ban she, 2015, p. 329.
Xu, Delei = 徐德雷, Dian zi yin yue chuang zuo de shen mei zhui qiu = 电子音乐创作的审美追求 . Changchun: Jilin da xue chu ban she, 2015, p. 244.
Liu, Rong = 刘蓉, Dui hua yin yue jia: Shang xi zuo qu jia qun ti yan jiu = 对话音乐家: 陕西作曲家群体研究. Shanghai: Shanghai yin yue chu ban she, 2015, p. 224.
Yang, Dingwang = 杨丁旺, A gong qiang yin yue da quan = 阿宫腔音乐大全. Xi'an: Tai bai wen yi chu ban she, 2015, p. 557.
Shen, Bo = 申波, Gu yu tong shen = 鼓语通神: 云南少数民族鼓乐文化研究. Beijing: Ren min yin yue chu ban she, 2015, p. 270.
Gu, Yumie = 谷玉梅 and Ma, Lingyuan = 马凌元, Guanzhong luo gu = 关中锣鼓. Xi'an: Xi'an jiao tong da xue chu ban she, 2015, p. 153.
Gulangyu yin yue = 鼓浪屿音乐. Xiamen: Xiamen da xue chu ban she, 2015, p. 182.
Zhang, Xiaoxia = 张笑侠, Guo ju yun dian = 国剧韵典. Beijing: Zhongguo xi ju chu ban she, 2015, p. 561.
Tan, Gesheng = 檀革胜, Guo zu rong jiao xiang qu yan jiu = 郭祖荣交响曲研究 . Beijing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015, p. 275.
B. Mersereau, The history of Canadian rock 'n' roll. Milwaukee, WI: Backbeat Books, 2015, p. xxi, 298 pages, 16 unnumbered pages of plates.
B. Mersereau, The history of Canadian rock 'n' roll . 2015, p. xxi, 298 pages, 16 unnumbered pages of plates ;.
Wang, Jin = 王进, Hou yang ban xi shi qi zuo pin yu yang ban xi yan sheng yin yue zuo pin xi lie yan jiu = 后“样板戏”时期作品与“样板戏”衍生音乐作品系列研究 . Shenyang: Dong bei da xue chu ban she, 2015, p. 257.
Zhou, Liang = 周亮, Hua er yan jiu: wen xue xing yu yin yue xing guan xi ji chuan cheng = 花儿研究: 文学性与音乐性关系及传承. Beijing: Min zu chu ban she, 2015, p. 221.

Pages