Guo zu rong jiao xiang qu yan jiu = 郭祖荣交响曲研究

Publication Type:

Book

Source:

Hua qiao da xue zhe xue she hui ke xue wen ku, yi shu xue xi lie = 华侨大学哲学社会科学文库. 艺术学系列, She hui ke xue wen xian chu ban she, Beijing, p.275 (2015)

ISBN:

978-7-5097-8364-1