Kurashikku konsāto o tsukuru tsuzukeru : chiiki shusaisha wa kaku katariki /