Sonata keishiki no shūjigaku = ソナタ形式の修辞学 kotenha no ongaku keishikiron /