Recent Publications in Music

Found 6668 results
[ Auteur(Asc)] Titre Type Année
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
X
Xiong, Qi = 熊琦.  2015.  Shu zi yin yue zhi dao: Wang luo shi dai yin yue zhu zuo quan xu ke mo shi yan jiu = 数字音乐之道: 网络时代音乐著作权许可模式研究. :264.
Xin, Xuefeng = 辛雪峰.  2015.  Yi su she yu qin qiang yin le de bai nian bian qian = 易俗社与秦腔音乐的百年变迁. :428.
Xie, Yongxiong = 谢永雄.  2015.  Yin yue ren sheng: Xie yong xiong yin yue wen lun ji = 音乐人生: 谢永雄音乐文论集. :354.
Xiao, Wenli = 肖文礼.  2015.  Sui shi jie ri ti xi zhong de gan nan ke jia yi shi yin yue yan jiu = 岁时节日体系中的赣南客家仪式音乐研究. Ke jia yan jiu xin shi ye cong shu = 客家研究新视野丛书. :272.
Xiao, Mei = 萧梅.  2015.  Da yin = 大音. 第十卷. 10th :329.
Xiao, Dongfa = 肖东发, Yi, Shucheng = 易述程.  2015.  Luan ge feng wu: Gu dai da qu li shi yu yi shu = 鸾歌凤舞: 古代大曲历史与艺术. Zhong hua jing shen jia yuan, Ge wu gong yu = 中华精神家园,歌舞共娱. :164.
Xiang, Yang = 项阳.  2015.  Yi yue guan li = 以乐观礼. Zhongguo yi shu yan jiu yuan xue shu wen ku = 中国艺术研究院学术文库. :378.
Xiang, Xiaogang = 项筱刚.  2015.  Li ling yin yue ping lun yan jiu = 李凌音乐评论研究. :181.
Xiang, Hengfang = 项衡方.  2015.  Qu yun tan li = 曲韵探骊. Zhongguo xi qu yi shu da xi, shi lun juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. :224.
Xepapadakou A, Charkiolakēs A.  2017.  Interspersed with musical entertainment : music in greek salons of the 19th century. :229p..
W
Wynne B.  2021.  Something in the water : a history of music in Macon, Georgia, 1823-1980 /. :368pages,36unnumberedpagesofplates:.
Wyndham-Jones G., Taylor T.  2013.  The music of Plato. :108pages;.
Wylde Z, Hendrikx E, Hendrikx E., Zombie R..  2012.  Bringing metal to the children : the complete berserker's guide to world tour domination /. :xxi,290pages,8unnumberedpagesofcolourplates:.
Wyatt R, Benge A..  2020.  Side by side : selected lyrics /. :1volume;.
Wurnell M.  2015.  Berghain : historien om världens mest mytomspunna technoklubb.
Wu, Ye = 吴叶.  2015.  Yang zong ji ji qi qin xue cong shu yan jiu = 杨宗稷及其《琴学丛书》研究. :383.
Wu, Dequn = 吴德群.  2015.  Zhuang zu shan ge yu ren de she hui hua = 壮族山歌与人的社会化: 以认知和情感为视角. :201.
Wright A.  2012.  West End Broadway : the golden age of the American musical in London /. :xi,364p.:.
Wright DCH.  2013.  The Associated Board of the Royal Schools of Music : a social and cultural history /. :xi,274pages:.
Wright DCH.  2013.  The Associated Board of the Royal Schools of Music : a social and cultural history /. :xi,274pages:.
Wright JK, Rogers A.  2019.  They shot, he scored : the life and music of Eldon Rathburn /. :1onlineresource.
Wright JLobalzo.  2019.  Crossover stardom : popular male music stars in American cinema /. :1volume:.
Wright JK, Rogers A.  2019.  They shot, he scored : the life and music of Eldon Rathburn /. :1onlineresource.
Wright R, Johansen G, Kanellopoulos PA, Schmidt P.  2021.  The Routledge handbook to sociology of music education . :538pages:.
Wright DCH.  2020.  The Royal College of Music and its contexts : an artistic and social history /. :xix,369pages:.

Pages