Recent Publications in Music

Found 6668 results
[ Auteur(Desc)] Titre Type Année
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
X
Xepapadakou A, Charkiolakēs A.  2017.  Interspersed with musical entertainment : music in greek salons of the 19th century. :229p..
Xiang, Hengfang = 项衡方.  2015.  Qu yun tan li = 曲韵探骊. Zhongguo xi qu yi shu da xi, shi lun juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. :224.
Xiang, Xiaogang = 项筱刚.  2015.  Li ling yin yue ping lun yan jiu = 李凌音乐评论研究. :181.
Xiang, Yang = 项阳.  2015.  Yi yue guan li = 以乐观礼. Zhongguo yi shu yan jiu yuan xue shu wen ku = 中国艺术研究院学术文库. :378.
Xiao, Dongfa = 肖东发, Yi, Shucheng = 易述程.  2015.  Luan ge feng wu: Gu dai da qu li shi yu yi shu = 鸾歌凤舞: 古代大曲历史与艺术. Zhong hua jing shen jia yuan, Ge wu gong yu = 中华精神家园,歌舞共娱. :164.
Xiao, Mei = 萧梅.  2015.  Da yin = 大音. 第十卷. 10th :329.
Xiao, Wenli = 肖文礼.  2015.  Sui shi jie ri ti xi zhong de gan nan ke jia yi shi yin yue yan jiu = 岁时节日体系中的赣南客家仪式音乐研究. Ke jia yan jiu xin shi ye cong shu = 客家研究新视野丛书. :272.
Xie, Yongxiong = 谢永雄.  2015.  Yin yue ren sheng: Xie yong xiong yin yue wen lun ji = 音乐人生: 谢永雄音乐文论集. :354.
Xin, Xuefeng = 辛雪峰.  2015.  Yi su she yu qin qiang yin le de bai nian bian qian = 易俗社与秦腔音乐的百年变迁. :428.
Xiong, Qi = 熊琦.  2015.  Shu zi yin yue zhi dao: Wang luo shi dai yin yue zhu zuo quan xu ke mo shi yan jiu = 数字音乐之道: 网络时代音乐著作权许可模式研究. :264.
Xiong, Xiaoyu = 熊小玉.  2015.  Cong dan yi li lun dao duo yuan hua rong he, cong ren wen chuan tong dao pu shi jia zhi: Qi er pin jiao xiang qu chuang zuo ji fa yan jiu = 从单一理论到多元化融合,从人文传统到普世价值: 齐尔品交响曲创作技法研究 . :239.
Xu C.  2012.  Peking opera . :130p.:.
Xu, Delei = 徐德雷.  2015.  Dian zi yin yue chuang zuo de shen mei zhui qiu = 电子音乐创作的审美追求 . :244.
Xu, Ximao = 徐希茅.  2015.  Zhong guo gao xiao yin yue jiao shi pei yang xian zhuang bao gao = 中国高校音乐教师培养现状报告. Yin yue jiao shi pei yang guo ji bi jiao yan jiu cong shu = “音乐教师培养国际比较研究”丛书. :558.
Xue, Ming = 薛明.  2015.  Zhong guo gang qin yin yue feng ge xing cheng yu jiao xue yan jiu = 中国钢琴音乐风格形成与教学研究 . :239.
Y
Yakupov AN.  2020.  Paradoxes of management in culture . :1onlineresource(viii,485pages.)..
Yamada K..  2016.  Jiden wakaki hi no kyōshikyoku . Ya-36-2:357pages;.

Pages