Recent Publications in Music

Found 2690 results
[ Auteur(Desc)] Titre Type Année
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
W
Woolaver, Lance. Portia White : Think On Me /. Canada: Halifax, Nova Scotia :, 2018.
Woolf, Ray, et Roger Booth. Hey Woolfie : Welcome To The World. Raumati Beach, New Zealand: Roger Booth Publications, 2018.
Wöllner, Clemens.. Body, Sound And Space In Music And Beyond : Multimodal Explorations /. United Kingdom: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2017.
X
Xiang, Hengfang = 项衡方. Qu Yun Tan Li = 曲韵探骊. Zhongguo Xi Qu Yi Shu Da Xi, Shi Lun Juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. Zhongguo Xi Qu Yi Shu Da Xi, Shi Lun Juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. Beijing: Zhongguo xi ju chu ban she, 2015.
Xiang, Yang = 项阳. Yi Yue Guan Li = 以乐观礼. Zhongguo Yi Shu Yan Jiu Yuan Xue Shu Wen Ku = 中国艺术研究院学术文库. Zhongguo Yi Shu Yan Jiu Yuan Xue Shu Wen Ku = 中国艺术研究院学术文库. Beijing: Beijing shi dai hua wen shu ju, 2015.
Xiao, Dongfa = 肖东发, et Yi, Shucheng = 易述程. Luan Ge Feng Wu: Gu Dai Da Qu Li Shi Yu Yi Shu = 鸾歌凤舞: 古代大曲历史与艺术. Zhong Hua Jing Shen Jia Yuan, Ge Wu Gong Yu = 中华精神家园,歌舞共娱. Zhong Hua Jing Shen Jia Yuan, Ge Wu Gong Yu = 中华精神家园,歌舞共娱. Beijing: Xian dai chu ban she, 2015.
Xiao, Mei = 萧梅. Da Yin = 大音. 第十卷. Vol. 10th . Beijing: Wen hua yi shu chu ban she, 2015.
Xiao, Wenli = 肖文礼. Sui Shi Jie Ri Ti Xi Zhong De Gan Nan Ke Jia Yi Shi Yin Yue Yan Jiu = 岁时节日体系中的赣南客家仪式音乐研究. Ke Jia Yan Jiu Xin Shi Ye Cong Shu = 客家研究新视野丛书. Ke Jia Yan Jiu Xin Shi Ye Cong Shu = 客家研究新视野丛书. Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015.

Pages