Recent Publications in Music

Found 1 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Last Name is Y and Author is Yang, Heping = 杨和平  [Clear All Filters]
Book
Yang, Heping = 杨和平. Min Jian Yin Yue = 民间音乐 . Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Yan Jiu Cong Shu = 非物质文化遗产研究丛书. Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Yan Jiu Cong Shu = 非物质文化遗产研究丛书. Beijing: Xue yuan chu ban she, 2015.