Recent Publications in Music

Found 29 results
[ Author(Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is Z  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Z
Zornica Hagyományőrző Egyesület, Zornica (Esthajnalcsillag) Bolgár Hagyományőrző Együttes : Budapest, 2000-2017 . Budapest: Zornica Hagyományőrző Egyesület, 2018, p. 103, 65.
B. Zon and Temperley, N., Music and performance culture in nineteenth-century Britain : essays in honour of Nicholas Temperley /. Farnham: Ashgate, 2012, p. xviii, 342 p. :.
G. Zöldi, Koncz Zsuzsa . Budapest: Corvina, 2018, p. 303.
A. Zilli and Fagerström, E., Drottning Kristinas sångerskor : en omvälvande kraft i Roms musikliv 1655-1689. Lund: Nordic Academic Press, 2019.
R. Ziegler and Blenkinsop, I., Music : the definitive visual history /. 2013, p. 400 pages :.
Y. = 紫茵 Zi, Tiao Xian:yin yue hui xian chang yue ping = 调弦:56场音乐会现场乐评. China: Chongqing: Xi nan shi fan da xue chu ban she , 2016, p. 347.
Zhu, Yujiang = 朱玉江, Bai nian zhong guo xue xiao yin yue ke cheng bian qian de wen hua zhe xue yan jiu = 百年中国学校音乐课程变迁的文化哲学研究 . Beijing: Zhongguo wen lian chu ban she, 2015, p. 280.
Zhu, Yujiang = 朱玉江, Jiao wang yin yue jiao yu lun = 交往音乐教育论. Nanjing: Nanjing da xue chu ban she, 2015, p. 227.
Zhu, Lixing = 朱理惺, Kun yue ji wen = 困乐纪闻: 克拉西克乐艺速写短文集. Beijing: Guo jia tu shu guan, 2015, p. 1 Microfilm reel; 16mm.
Zhu, Jian'er = 朱践耳, Zhu jian er chuang zuo hui yi lu = 朱践耳创作回忆录. Shanghai: Shanghai yin yue chu ban she, 2015, p. 261.
Zhu, Hengfu = 朱恒夫 and Nie, S., Xi qu yin yue gai ge yan jiu zhuan ji = 戏曲音乐改革研究专辑. Shanghai: Fu dan da xue chu ban she, 2015, p. 381.
Zhou, Liang = 周亮, Hua er yan jiu: wen xue xing yu yin yue xing guan xi ji chuan cheng = 花儿研究: 文学性与音乐性关系及传承. Beijing: Min zu chu ban she, 2015, p. 221.
Zhou, Ji = 周吉 and Wang, J., Xin jiang wei wu er mu ka mu yi shu = 新疆维吾尔木卡姆艺术 . Wulumuqi: Xiangjiang mei shu she ying chu ban she; Xinjiang dian zi yin xiang chu ban she, 2015, p. 269.
Zheng, Yan = 郑艳, Jie gou zhu yi shi yu xia de xu lie zhu yi yin yue yan jiu = 结构主义视域下的序列主义音乐研究: 以密尔顿·巴比特与路易吉·达拉皮科拉序列作品为例 . Beijing: Ren min yin yue chu ban she, 2015, p. 176.
Zhao, Zhi'an = 赵志安, Zhong guo yin yue chan ye fa zhan bao gao = 中国音乐产业发展报告. 2014 . Beijing: Zhongguo chuan mei da xue chu ban she, 2015, p. 320.
Zhao, Talimu = 赵塔里木 and Xie, Jiaxing = 谢嘉幸, Ren yu chuan tong: shi jie wen ming de jiao xiang = 人与传统:世界文明的交响: 第四届北京传统音乐节纪实. Suzhou: Suzhou da xue chu ban she, 2015, p. 173.
Zhao, Talimu = 赵塔里木 and Xie, Jiaxing = 谢嘉幸, Chong ju: xi qu yu yin le de dui hua = 重聚:戏曲与音乐的对话: 第三届北京传统音乐节纪实. Suzhou: Suzhou da xue chu ban she, 2015, p. 151.
Zhao, Sitong = 赵思童, Zhong guo fei wu zhi wen hua yi chan = 中国非物质文化遗产, 传统音乐. Beijing: Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 2015, p. 104.
Zhang, Zonghong = 张宗红, Wa zu chuan tong yin yue yan jiu = 佤族传统音乐研究. Kunming: Yunnan da xue chu ban she, 2015, p. 162.
Zhang, Yishan = 张翼善 and He, F., Chao xian min zu min su yu yin yue wen hua gai lun = 朝鲜民族民俗与音乐文化概论. China: Yanji : Yanbian da xue chu ban she, 2015, p. 370.
Zhang, Xin = 张欣 and Zhang, Yingfen = 张迎芬, Zhong guo min zu min jian yin lue zheng ti feng mao yu li lun yan jiu = 中国民族民间音乐整体风貌与理论研究. Beijing: Xin hua chu ban she, 2015, p. 316.
Zhang, Xin = 张欣, Zhong guo liu xing yin yue de fa zhan ji feng ge yan jiu = 中国流行音乐的发展及风格研究. Beijing: Zhongguo shi dai jing ji chu ban she, 2015, p. 224.
Zhang, Xiaoxia = 张笑侠, Guo ju yun dian = 国剧韵典. Beijing: Zhongguo xi ju chu ban she, 2015, p. 561.
Zhang, Wei = 张巍, Shou jie“liang an san di”yin yue yi shu zhuan ye bo shi yan jiu sheng xue shu lun tan lun wen ji = 首届“两岸三地”音乐艺术专业博士研究生学术论坛论文集. Shanghai: Shanghai yin yue xue yuan chu ban she, 2015, p. 406.
Zhang, Deyu = 章德瑜 and Qian, H., Xi ju xiao diao = 锡剧小调 . Suzhou: Suzhou da xue chu ban she, 2015, p. 120.

Pages