Recent Publications in Music

Found 46 results
[ Author(Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is Z  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Z
Zuckermann, Moshe. Wagner : Ein Ewig Deutsches Ärgernis /. Germany: Frankfurt/Main : Westend, 2020.
Zsuzsanna, Réfi. Da Capo : Negyedszázad, Félszáz Beszélgetés. Hungary: Budapest : Gramofon Könyvek, 2019.
Zondi, Nompumelelo Bernadette. Bahlabelelelani: Why Do They Sing: Gender And Power In Contemporary Women's Songs. Pietermaritzburg, South Africa: University of KwaZulu Natal Press, 2020.
Zon, Bennett. Nineteenth-Century British Music Studies. . United Kingdom : London : Routledge, 2019.
Zon, Bennett. Nineteenth-Century British Music Studies. . 1stst ed. United Kingdom ; : London : Routledge, 2019.
Zoltán, Kodály, and Erdei Péter. Vegyeskarok. Bővített és átdolgozott . Hungary: Budapest : Editio Musica Budapest, 2019.
Zoltán, Kodály, Bereczky János, Domokos Mária, Olsvai Imre, Paksa Katalin, and Szalay Olga. Kodály Népdalfeldolgozásainak Dallam- És Szövegforrásai. Bővített, kétnyelvű . Hungary: Budapest : MTA BTK Zenetudományi Intézet , 2019.
Zöldi, Gergely. Koncz Zsuzsa . Budapest: Corvina, 2018.
Zohn, Steven David. The Telemann Compendium . United Kingdom : Martlesham : The Boydell Press, 2020.
Zimmermann, Walter, Morton Feldman, Christian Wolff, John Cage, Philip Corner, Philip Glass, Steve Reich, et al.. Desert Plants : Conversations With 23 American Musicians /. 2nd edition.nd ed. Germany: Berlin : Beginner Press ; Köln : MusikTexte,, 2020.
Zi, Yin = 紫茵. Tiao Xian:yin Yue Hui Xian Chang Yue Ping = 调弦:56场音乐会现场乐评. Zi Yin Yin Yue Bi Ji = 紫茵音乐笔记 . Zi Yin Yin Yue Bi Ji = 紫茵音乐笔记 . China: Chongqing: Xi nan shi fan da xue chu ban she , 2016.
Zhuo, Sun. The Chinese Zheng Zither : Contemporary Transformations /. United Kingdom : London : Routledge, 2020.
Zhu, Yujiang = 朱玉江,. Bai Nian Zhong Guo Xue Xiao Yin Yue Ke Cheng Bian Qian De Wen Hua Zhe Xue Yan Jiu = 百年中国学校音乐课程变迁的文化哲学研究 . Zhongguo Yi Shu Xue Wen Ku, Yi Shu Jiao Yu Xue Wen Cong = 中国艺术学文库·艺术教育学文丛. Zhongguo Yi Shu Xue Wen Ku, Yi Shu Jiao Yu Xue Wen Cong = 中国艺术学文库·艺术教育学文丛. Beijing: Zhongguo wen lian chu ban she, 2015.
Zhou, Ji = 周吉, and Jing Wang. Xin Jiang Wei Wu Er Mu Ka Mu Yi Shu = 新疆维吾尔木卡姆艺术 . Zhong Hua Wen Mai--Xinjiang Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Bao Hu Xi Lie Cong Shu = 中华文脉——新疆非物质文化遗产保护系列丛书. Zhong Hua Wen Mai--Xinjiang Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Bao Hu Xi Lie Cong Shu = 中华文脉——新疆非物质文化遗产保护系列丛书. Wulumuqi: Xiangjiang mei shu she ying chu ban she; Xinjiang dian zi yin xiang chu ban she, 2015.

Pages