Recent Publications in Music

Found 1 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Title is B and Author is Zhu, Yujiang = 朱玉江  [Clear All Filters]
Book
Zhu, Yujiang = 朱玉江,. Bai Nian Zhong Guo Xue Xiao Yin Yue Ke Cheng Bian Qian De Wen Hua Zhe Xue Yan Jiu = 百年中国学校音乐课程变迁的文化哲学研究 . Zhongguo Yi Shu Xue Wen Ku, Yi Shu Jiao Yu Xue Wen Cong = 中国艺术学文库·艺术教育学文丛. Zhongguo Yi Shu Xue Wen Ku, Yi Shu Jiao Yu Xue Wen Cong = 中国艺术学文库·艺术教育学文丛. Beijing: Zhongguo wen lian chu ban she, 2015.